Houseyourbrands Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Houseyourbrands.

 

Inleiding

 

Deze privacyverklaring geldt voor de omgang met uw persoonsgegevens door Houseyourbrands (KVK 58937188).

 

Uw persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom lichten wij in deze verklaring toe hoe wij met uw gegevens omgaan. Zo wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast vindt u in deze privacyverklaring ook uw rechten en hoe u daar gebruik van kunt maken. Houseyourbrands kan deze privacyverklaring wijzigen als dat nodig is. De meest actuele versie kunt u vinden op www.pwmarkets.nl. Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Over Houseyourbrands

Houseyourbrands is de meest toonaangevende sfeermaker van de interieur Cash&Carry, door mer een creatieve mindset naar uw uitdagingen te kijken en deze efficiënt op te lossen

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Houseyourbrands, neem dan gerust contact op!

 

info@houseyourbrands.nl

+31 20 244 1934 

Randweg 155, 1422ND UITHOORN  

KvK nummer 58937188

 

Persoonsgegevens en doel van gebruik

 

Houseyourbrands verwerkt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens: 

• Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

• Het voeren van administratie alsmede andere beheersactiviteiten;  

• Het toesturen van aanbiedingen, nieuwbrieven en acties via e-mail, app en/of post;

• Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van diensten en marktonderzoek;

• Beveiliging en het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;

• Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

• Afhandelen van vragen, klachten en verzoeken om informatie.

In sommige van bovenstaande doeleinden hebben we een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

De persoonsgegevens die wij voor de verschillende doeleinden verwerken, kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

• Naam en voorletters

• Adres en (mobiel) telefoonnummer

• Geslacht

• Geboortedatum

• E-mailadres

• Handelsnaam (eenmanszaken en Vof’s)

• KvK-nummer (eenmanszaken en Vof’s)

• Functie

• Betaalgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens heeft u ons zelf verstrekt of zijn verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen (social media).

 

Cookies

 

Als u onze websites bezoekt, worden er voor verschillende doeleinden cookies op uw pc geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken en om de website en dienstverlening te verbeteren.

• Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan een website niet naar behoren werken. Deze functionele cookies mogen op uw apparaat worden opgeslagen als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

• Statistische cookies helpen Houseyourbrands te begrijpen op welke manier bezoekers onze website gebruiken.

• Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Daarom vragen wij voor het gebruik van deze laatste type cookies uw toestemming via de cookiebanner op onze website.

Via de cookiebanner op onze website kunt u zien welke cookies wij verwerken, het doel en de termijn. Hier kunt u ook uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

Delen van persoonsgegevens

 

Wij delen uw persoonsgegevens met de onderstaand genoemde verwerkers, in de gevallen genoemd in de wet en alleen wanneer dit op basis van de huidige wetgeving en eventueel op basis van uw toestemming is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, voortvloeiend uit de eerder genoemde doeleinden persoonsgegevens. Partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

• IT-leveranciers en -dienstverleners, cookie leveranciers (zie onze cookiebanner)

• Betaling dienstverleners (en incassobureau)

• Hosting van onze website

• CRM systeem

• Mailservers

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard door Houseyourbrands, maar nooit langer dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij sprake is van een wettelijke regeling, incident, verzoek, bezwaar of klacht of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Daarna vernietigen wij persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

Beveiliging

Houseyourbrands maakt gebruik van passende fysieke, organisatorische en technische beveiligingen die bedoeld zijn om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te bewaken. Periodiek wordt geëvalueerd of de getroffen beveiligingsmaatregelen nog voldoende zijn. De bescherming van de privacy van jonge kinderen is voor ons bijzonder belangrijk. Wij verzamelen of onderhouden wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als Houseyourbrands leert dat, onbedoeld, persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar is verzameld, zullen wij stappen nemen om deze informatie te verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 16, waar wij ongewenst gegevens van verwerken, neem dan contact ons op via privacy@pwmarkets.nl om deze persoonsgegevens te verwijderen.

 

Uw rechten

 

U heeft de volgende rechten:

• Recht op inzage: U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden.

• Recht op rectificatie: Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen.

• Recht om uw toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

Recht van bezwaar: Wil u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. • Recht op wissen van gegevens: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij PW Markets opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan zal, indien technisch mogelijk, PW Markets desgewenst uw gegevens overdragen.

• Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

• Recht op het indienen van een klacht: Wilt u een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact op met onze Privacy Officer, de heer Paul van Brakel, via het mailadres privacy@pwmarkets.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@houseyourbrands.nl

+31 20 244 1934 

Randweg 155, 1422ND UITHOORN  

KvK nummer 58937188